Societate de asigurare – reasigurare 822-01-18.06/CG01 Rev.5 din 10.06.2019 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. Pagina 1 din 14 CONDIȚII GENERALE PRIVIND ASIGURAREA MULTIPRODUS PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE CITY INSURANCE – TEZ TOUR 1.
DEFINIŢII 1.1. Accident: eveniment subit, de natură să pericliteze viața sau efectuarea normală a călătoriei, datorat unor cauze externe, involuntare și neprevăzute, survenite independent de voința Asiguratului în perioada de asigurare, în cadrul teritoriului asigurat și în timpul călătoriei, și care provoacă vătămări corporale ce pot fi stabilite în mod obiectiv sau decesul Asiguratului. Sunt considerate accidente şi următoarele: entorse, fracturi / rupturi de muşchi sau ligamente, otrăviri sau intoxicaţii prin ingerarea sau inhalarea de substanţe, lichide sau gaze toxice / otrăvitoare, înecul. Nu sunt considerate accidente şi nici consecinţe ale unui accident, toate formele de boli acute sau cronice (inclusiv bolile transmisibile, infarctul, atacul de apoplexie şi alte afectări subite ale organelor, survenite în urma unei patologii ereditare sau a evoluţiei ei). 1.2. Aria de acoperire (teritoriul asigurat): teritoriul ţărilor din zona geografică în care călătoreşte Asiguratul menţionată în Poliţă, cu excepţia României, ţării de cetăţenie şi ţării de reşedinţă a Asiguratului. Aria de acoperire a Poliței poate fi: Europa (inclusiv Turcia) sau ”INTERNAȚIONAL”. 1.3. Asigurat: persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Uniunii Europene, cu vârsta până la 80 de ani (vârstă împlinită la data de început a valabilităţii Poliţei), care are încheiată o Poliţă şi care călătorește în alte ţări decât cele în care posedă cetăţenie sau reședință, în perioada de asigurare. 1.4. Asigurător: Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., administrată în sistem dualist, cu sediul social în Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2 , 4 si 5, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA; Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax:231.04.42; www.cityinsurance.ro; e-mail: office@cityinsurance.ro; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris şi vărsat: 93.284.350 RON; Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal: 4110;Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19, denumită în continuare Asigurător sau Societatea. 1.5. Bagaj asigurat: bunuri destinate uzului personal ce aparţin Asiguratului, pe care acesta le ia în călătorie sau le achiziţionează în timpul acesteia (altele decât cele aflate nemijlocit asupra sa) aflate în geantă de voiaj, valiză, geamantan, troller etc., destinate transportului de obiecte, și închise cu fermoar sau capac. 1.6. Bagajele înregistrate: sunt cele predate de către Asigurat companiei de transport public (ce deține licența de transport pasageri) pe baza unui tichet de bagaje eliberat de respectiva companie. 1.7. Bagaj întârziat: bagajul care nu este găsit la scurt timp după debarcarea din avion în locul special amenajat în aeroportul de destinaţie şi este returnat Asiguratului de către compania aeriană după mai mult de 6 ore, luând ca referinţă ora debarcării, aşa cum este ea confirmată de către autorităţile aeroportului sau de către compania aeriană; 1.8. Bagaj furat: bagajul luat din posesia Asiguratului în mod ilegal, prin efracție sau acte de tâlhărie și declarat astfel de către organele de cercetare penală; 1.9. Bagaj pierdut: bagajul declarat pierdut de către compania aeriană căreia i-a fost încredinţat; 1.10. Beneficiar:Asiguratul sau altă persoană îndreptățită să primească despăgubirea în cazul producerii evenimentului asigurat, nominalizată în Poliţă. 1.11. Boala/Afecțiune: proces patologic care afectează organismul, maladie, afecțiune medicală diagnosticată de către medici specialiști în perioada de valabilitate a Poliței. 1.12. Boala/afecțiune cronică: Afecţiune medicală sau psihiatrică care are o perioadă lungă de evoluţie sau care prezintă recăderi / complicaţii / recidive frecvente, necesitând îngrijiri medicale, paliative sau monitorizare repetată; exemplificare (fără a se limita la): diabet zaharat, hepatită cronică, pancreatită cronică, poliartrită reumatoidă, bronhopatia cronică obstructivă, insuficienţă renală, cardiopatia ischemică cronică, insuficienţă cardiacă. 1.13. Boală/Afecțiune pre-existentă: orice proces patologic care afectează organismul, maladie, afecțiune care a debutat și/sau s-a instalat/manifestat anterior încheierii Poliței și/sau începerii călătoriei, pentru care s-au primit recomandări și tratamente (inclusiv prescriere de medicamente) de la medic sau unitate medicală; 1.14. Cazul fortuit: este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 1.15. Călătorie în străinătate: deplasarea efectuată de către Asigurat, în calitate de turist sau pentru studii în cadrul teritoriului asigurat și în perioada de asigurare, din momentul părăsirii graniţei țării de cetățenie sau țării de rezidență și până în momentul întoarcerii în cadrul acestora. 1.16. Cheltuieli de asistenţă: cheltuieli, altele decât cele medicale de urgenţă, care au un caracter colateral acestora şi care sunt specificate în condiţiile de asigurare, cheltuieli preluate de Asigurător numai dacă se află în legătură directă cu un eveniment asigurat şi numai până la data stabilizării stării de sănătate; 1.17. Cheltuieli medicale de urgenţă: toate cheltuielile în legătură cu serviciile medicale, care se impun fără întârziere, în scopul ameliorării sau stabilizării stării de sănătate a Asiguratului, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat. Cheltuielile medicale privesc: cheltuielile de spitalizare, chirurgicale, farmaceutice şi transport sanitar. Nu se consideră urgenţă medicală acele situaţii în care intervenţia, de orice natură, a medicului este amânată mai mult de 24 de ore de la data apariţiei evenimentului asigurat; cheltuielile medicale apărute în astfel de circumstanţe nu sunt considerate a fi de urgenţă, urmând în consecinţă a nu face obiectul prezentei Poliţe. Nu au caracter urgent cheltuielile medicale solicitate, în condiţiile în care fie serviciile medicale prestate nu pot sau nu mai pot urmări stabilizarea stării de sănătate, fie serviciile medicale sunt prestate pe o perioadă mai mare de 15 zile; 1.18. Contractant: persoana care încheie Poliţa cu Asigurătorul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și plătește prima de asigurare; 1.19. Contract de asigurare: Polița de Asigurare împreună cu condițiile de asigurare (generale sau specifice), oferta de asigurare, documentul standardizat cu informații esențiale despre produs, eventualele acte adiţionale şi orice alt document anexat; 1.20. Catastrofe naturale: evenimente provocate de manifestarea unor calamităţi naturale, precum: cutremure de pământ, inundaţii şi furtuni, erupţii vulcanice, alunecări de teren, valuri mareece şi alte asemenea; 1.21. Cost de achiziţie: suma de bani pe care Asiguratul/Contractantul o plătește unei agenţii de turism pentru a achiziţiona serviciile turistice oferite de aceasta. 1.22. Culpă:vinovăţie manifestată sub forma imprudenţei sau neglijenţei. Imprudenţa este caracterizată prin faptul că autorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce. Neglijenţa este caracterizată prin faptul că autorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă; 1.23. Despăgubire/ Indemnizație: suma datorată de către Asigurător Asiguratului sau Beneficiarilor despăgubirii, după caz, în urma producerii/aparițieievenimentului asigurat; element al răspunderii civile și care se va achita înlei, la cursul afișat de B.N.R. pentru data la care a avut loc evenimentul; 1.24. Domiciliul şi reşedinţa: adresa Asiguratului aşa cum este aceasta înscrisă în documentele de identitate și călătorie, menţionată în Poliţă; 1.25. Echipa medicală: echipa constituită din medicii de la clinica unde se află Asiguratul, împreună cu medicii care vor prelua cazul la centrala de asistenţă a prestatorului de servicii; 1.26. Eveniment asigurat: orice eveniment definit în cadrul condiţiilor de asigurare, care survine exclusiv în perioada de asigurare, nu constituie excludere și dă naştere la dreptul de despăgubire al Asiguratului; 1.27. Faptă ilicită:faptă contrară legii sau care contravine ordinii publice ori bunelor moravuri cauzatoare de prejudicii; element al răspunderii civile; 1.28. Forţa majoră: situaţie invocată de către partea împiedicată să își îndeplinească obligațiile contractuale, generată de un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil și dovedită cu documente emise de autorităţi publice competente.Cu titlu exemplificativ și nelimitativ, Asigurătorul nu despăgubește prejudiciile generate de următoarele: fenomene meteo, calamităţi, epidemii, greve, conflicte politice şi de război, situaţii Societate de asigurare – reasigurare 822-01-18.06/CG01 Rev.5 din 10.06.2019 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. Pagina 2 din 14 catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargo internaţional, precum cazul în care companiile aeriene, în mod unilateral, stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar, itinerar; 1.29. Franşiza:partea din daună (în cuantum fix sau ca procent din suma asigurată/limita /sublimita de răspundere sau din daună) menționată în Poliţă, care va fi suportată de către Asigurat/ Beneficiar; 1.30. Îmbolnăvire: modificare organică sau funcţională a stării normale de sănătate a organismului diagnosticată de un medic de specialitate, care poate provoca inclusiv decesul Asiguratului, survenită în perioada de asigurare, excluzând orice boală pre-existentă; 1.31. Expunerea maximă/Limita răspunderii: despăgubirea maximă ce poate fi acordată de către Asigurător pentru toate pierderile financiare înregistrate de Asigurați ca urmare a producerii unui singur eveniment asigurat, în perioada de valabilitate a fiecărei Polițe; 1.32. Medic autorizat: persoană fizică ce deţine o diplomă valabilă în medicină, autorizată expres să practice medicina în ţara în care acordă asistență Asiguratului, cu excepția Asiguratului însuşi, soţului (soţiei), rudelor acestuia sau a persoanelor care însoţesc Asiguratul pe durata călătoriei; 1.33. Membru al familiei Asiguratului: sunt consideraţi membri ai familiei soţul/soţia (sau partenerul de viaţă într-o gospodărie comună), copiii (copii vitregi, copii aflați sub tutelă, nepoţi), părinţii (părinţi vitregi, socri, bunici) şi fraţii/ surorile Asiguratului; 1.34. Pagubă: pierdere materială suferită de Asigurat sau prejudiciu produs de Asigurat, element al răspunderii civile; 1.35. Perioada de asigurare: intervalul de timp pentru care Asigurătorul a încasat plata anticipată și integrală a primei de asigurare și preia răspunderea pentru consecințele producerii/ apariției evenimentelor asigurate; 1.36. Pachetul de asigurare: limitele de răspundere prin care se stabilește cuantumul indemnizației plătit de către Asigurător Asiguratului în cazul producerii evenimentelor acoperite prin asigurare; 1.37. Poliţa/ Cardul sau Certificatul de asigurare: documentul emis de către Asigurător prin care se probează/certifică încheierea contractului de asigurare și care cuprinde menţiuni privind persoana asigurată, perioada de asigurare, teritoriul în care este valabilă asigurarea (teritoriul asigurat); 1.38. Preluarea cheltuielilor constă în plata despăgubirii de către Asigurător, centrelor medicale și/sau Asiguratului conform acoperirilor de care beneficiază în baza contractului de asigurare. 1.39. Prestator de servicii: societatea împuternicită să reprezinte Asigurătorul în afara teritoriului României; 1.40. Prima de asigurare: suma datorată de către Asigurat/Contractant în schimbul preluării de către Asigurător a riscului de apariție a evenimentelor asigurate, aşa cum sunt stabilite în Poliţă; 1.41. Repatriere:asigurarea transportului corpului neînsuflețit al Asiguratului până la adresa de reședință sau domiciliul său (numai pe teritoriul Uniunii Europene), dacă Asiguratul a decedat în timpul perioadei de asigurare din riscuri asigurate acoperite prin Poliță sau transportul medical al Asiguratului până la o unitate spitalicească de profil, corespunzatoare cazului medical survenit, sau la o unitate spitalicească apropiată de reședința sau domiciliul său (numai pe teritoriul Uniunii Europene), dacă este necesară continuarea oferirii asistenței medicale. 1.42. Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, descris în contractul de asigurare care, dacă se produce, dă naştere obligaţiei Asigurătorului de plată a indemnizaţiei de asigurare, în baza condițiilor de asigurare; 1.43. Situaţie de urgenţă: deteriorare bruscă a parametrilor clinico-biologici sau apariţia unei simptomatologii acute care, în absenţa tratamentului imediat, poate pune în pericol sănătatea și/sau viaţa Asiguratului. 1.44. Suma asigurată: suma înscrisă în Poliţă și solicitată de către Asigurat, pentru care a fost încheiată asigurarea și care reprezinta limita maximă pentru care Asigurătorul își asumă răspunderea și plătește despăgubiri în cazul producerii/apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate, în perioada de asigurare, pentru care Asigurătorul a încasat prima de asigurare corespunzătoare; 1.45. Sublimita de răspundere: suma stabilită în cadrul sumei asigurate sau limitei de răspundere pentru anumite evenimente și/sau costuri/cheltuieli asigurate, nominalizate expres în Poliţă care reprezintă maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii/apariției evenimentului asigurat și în cazul efectuării cheltuielilor respective; sublimita nu operează în nicio situație în sensul majorării sumei asigurate sau limitei de răspundere asumate de Asigurător; 1.46. Sport de agrement: activitate fizică sportivă, practicată ocazional, în scop recreaţional, ca amator, în condiţii de siguranţă şi normalitate (echipamente / dotări adecvate şi/ sau asistenţă oferite de un operator autorizat pentru respectiva activitate), din categoriile: aerobic, gimnastică, jogging, badminton, frisbee, biliard, golf, ski/snowboard (excepţie ski / snowboard extrem sau în afara pârtiei), skibob, patinaj obișnuit (excepţie patinaj extrem cu role), drumeţii montane (marcate) până la 2.000 m altitudine, escaladare pe perete artificial adaptat, ski nautic (excepţie ski cu picioarele goale), înot, scuba diving până la 10m, navigaţie, ski-jet, caiac-canoe, ciclism (excepţie pe teren accidentat), carting, călărie, hidrobiciclete, tenis, fotbal, baschet, volei, handbal. 1.47. Sport extrem:participarea la activităţi cu un grad ridicat de periculozitate ce presupune posibilitatea apariției unui risc asigurat. În categoria sporturilor extreme, fără a se limita la cele enumerate, activitățile pot fi: aeroritm, aikido, judo, taekwondo, kickboxing, sporturi de luptă, rock and roll acrobatic, wrestling, alpinism, bagjump, paraşutism, caiac-canoe, canyoning, mersul pe sârmă, cyclocross, downhill(ciclism extrem de coborâre de pe munte), sărituri cu schiurile, rafting, scufundări, utilizarea de ambarcațiuni cu motor sau orice fel de aparate de zbor, sărituri cu coarda elastică, vânătoare, călărie, mountain biking, sporturi cu motor, trageri cu arme de foc sau de altă natură, precum şi manevrarea voluntară a echipamentelor industriale şi utilajelor de orice fel, sculelor, muniţiei, armelor de orice fel etc.; 1.48. Stabilizarea stării de sănătate: are în vedere acea situaţie în care scade riscul de evoluţie, de complicaţie imediată ori de deces al Asiguratului ce a suferit un accident sau o îmbolnăvire imprevizibilă în perioada de asigurare; 1.49. Tâlhărie: furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări, ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea; 1.50. Transportul sanitar: serviciu care presupune utilizarea unui mijloc de transport, utilat din punct de vedere medical, destinat preluării Asiguratului de la locul unde acesta se afla la momentul producerii evenimentului, în vederea transportării sale până la cea mai apropiată unitate medicală adecvată ori care presupune mutarea Asiguratului de la o unitate medicală la alta, numai la cererea medicului curant, cu acceptul expres al prestatorului de servicii sau al Asigurătorului şi numai înainte de stabilizarea stării de sănătate a Asiguratului; 1.51. Transportul medical de urgență constă în deplasarea Asiguratului, necesară și recomandată de medic, în țara străină, de la locul apariției urgenței medicale până la cea mai apropiată unitate medicală abilitată să acorde îngrijirea medicală adecvată urgenței și acoperirea cheltuielilor cu transportul medical de urgență al Asiguratului la o altă clinică, dacă transferul este impus de starea sănătății și este efectuat în urma unei recomandări medicale. 1.52. Turist (călător): persoană care efectuează călătorii în străinătate în scop turistic și/sau pentru a vizita rude/cunoștințe; 1.53. Vătămare corporală: orice prejudiciu adus sănătăţii sau integrităţii corporale a Asiguratului, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat; 1.54. Vătămare corporală gravă: orice prejudiciu adus sănătăţii sau integrităţii corporale a Asiguratului şi care presupune în mod rezonabil imobilizarea acestuia pentru o perioadă de timp care expiră după încetarea perioadei de asigurare. 2. OBIECTUL ASIGURĂRII 2.1. Obiectul asigurării îl reprezintă: a) asistenţa medicală impusă de apariția unei situaţii de urgenţă; b) bagajele Asiguratului şi/sau cheltuielile suplimentare generate de întârzierea bagajelor; c) cheltuieli în legătură cu anularea călătoriei (anularea pachetului de servicii de călătorie); d) asigurarea de răspundere civilă şi asistenţă juridică pentru călătorii în străinătate. 3. RISCURI / CHELTUIELI ACOPERITE ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ ACORDATE Societate de asigurare – reasigurare 822-01-18.06/CG01 Rev.5 din 10.06.2019 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. Pagina 3 din 14 3.1. Riscurile/cheltuielile asigurate sunt cele prevăzute în cadrul Condiţiilor Specifice pentru fiecare tip de acoperire. 4. EXCLUDERI GENERALE– aplicablie pentru fiecare tip de acoperire (obiectul asigurării) 4.1. Nu sunt cuprinse în asigurare și Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru prejudicii generate de consecințe directe și indirecte în legătură cu: a) război (declarat sau nu), război civil, invazii, acţiuni ale unui inamic străin, ostilităţi (fie că este declarată sau nu stare de război), conflicte armate, lovituri de stat, dictatură militară, greve, revolte, tulburări civile, rebeliune, revoluţii, conspiraţii, insurecţii, răzvrătiri militare cu sau fără uzurparea puterii,răscoale, legi marţiale, acte ale persoanelor răufăcătoare acţionând în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică, confiscarea, rechiziţionarea,distrugerea sau avarierea proprietăţii ordonate de către guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricărei autorităţi publice, municipale sau locale, interdicţii sau restricţii oficiale, sabotaje sau acţiuni teroriste, terorism asa cum este definit în legea internă sau în tratatele/convențiile internaționale, catastrofă naturală; b) accidente nucleare, radiaţii sau emisii de substanţe ce conţin izotopi radioactivi, explozie atomică, radiații sau infestări radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile/fusionabile, poluare și/sau contaminare de orice fel și din orice cauză; c) faptele intenţionate ale Asiguratului, Contractantului sau Beneficiarului; d) comiterea sau încercării de comitere cu intenţie de către Asigurat a unor fapte penale; comiterii oricăror infracţiuni conform legislaţiei ţării unde a survenit evenimentul (inclusiv nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice care constituie infracţiune); e) angajarea Asiguratului în operațiuni ale Forțelor Armate sau într-un zbor aerian, altfel decât ca pasager al unei aeronave operate de o companie autorizată pentru transportul de călători; f) efectuarea călătoriei contrar opiniei de a nu călători a medicului curant legat de o condiție medicală existentă (indiferent dacă Asiguratul a cerut sau nu opinia acestuia); g) efectuarea călătoriei cu intenția a obține servicii medicale (tratamente, intervenții chirurgicale, investigații, consiliere); h) efectuarea călătoriei contrar oricăror interdicții de călătorie emise de autoritati competente. 5. SUMA ASIGURATĂ 5.1. Suma asigurată / sublimitele aplicabile sunt menționate în condițiile specifce aferente fiecărui tip de acoperire. 6. PRIMA DE ASIGURARE 6.1. Prima de asigurare aferentă perioadei de asigurare este menţionată în Poliţa de asigurare. Aceasta se stabilește în funcţie de numărul de zile de călătorie, de vârsta Asiguratului, aria de acoperire (teritoriul asigurat) și suma asigurată. 6.2. Prima de asigurare se plăteşte la data emiterii Poliţei, anticipat şi integral, prin virament bancar (O.P.) sau card bancar. 6.3. Dovada plăţilor primelor de asigurare revine Asiguratului/ Contractantului, înscrisul constatator final fiind chitanţa, ordinul de plată, sau alt document probator al plăţii. Comisioanele sau spezele bancare sau de orice fel achitate în legătură cu plata primei de asigurare cad în sarcina Contractantului/ Asiguratului. 7. ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL ASIGURĂRII; RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI 7.1. Perioada de asigurare este cea precizată în Poliţă. În cazul Asiguraților cetățeni rezidenți în țări din Uniunea Europeană (altă țară decât România), perioada de asigurare nu poate fi mai mare de 120 zile (4 luni). 7.2. Răspunderea Asigurătorului începe la ora 0:00 a zilei de început a perioadei de asigurare, condiţionat de plata primei de asigurare şi emiterea Poliţei. 7.2.1.În cazul acoperirilor care validează doar pentru călătorii în străinătate: 7.2.1.1.dacă data emiterii Poliței şi data intrării în valabilitate coincid, Poliţa intră în vigoare după trecerea graniţei țării de cetățenie sau țării de rezidență de pe teritoriul Uniunii Europene, dar nu mai devreme de doua ore de la emiterea Poliței de asigurare. 7.2.1.2.dacă Asiguratul se află în afara țării de cetățenie sau țării de rezidență de pe teritoriul Uniunii Europene la momentul încheierii contractului de asigurare, acoperirea asigurării începe după șase ore încheiate din momentul plății primei de asigurare. Această regulă nu se aplică în cazul în care contractul de asigurare este reînnoit/prelungit. 7.2.1.3.dacă Asiguratul se află în afara țării de reședință permanentă, contractul de asigurare poate fi reînnoit/prelungit cu condiția ca reînnoirea/ prelungirea să fie făcută cu minim 2 zile înainte de sfârșitul perioadei de asigurare aferentă contractului de asigurare anterior încheiat cu Asigurătorul și să nu se afle deja în cursul administrării unui tratament medical. Reînnoirea / prelungirea se consideră acceptată odată cu plata primei de asigurare. 7.3. Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare sau anterior acestei date conform altor situaţii prevăzute în Poliţă. 8. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/ CONTRACTANT Asiguratul şi/sau Contractantul au / are următoarele obligaţii: 8.1. Înaintea intrării în vigoare a asigurării şi în timpul derulării acesteia: a) să răspundă corect şi complet la întrebările formulate de Asigurător privind evaluarea riscului / emiterea Poliței, precum și să declare la data încheierii Poliței, orice informații sau împrejurări pe care le cunoaște și care, de asemenea, sunt esențiale pentru evaluarea riscului ( de exemplu: informații reale privind riscurile la care se expune în timpul călătoriei în străinătate). b) să comunice ulterior încheierii Poliţei orice modificări intervenite în legătură cu acestea; c) să se conformeze măsurilor preventive obligatorii sau recomandate de autoritățile locale (vaccin/medicație), să respecte indicațiile privind alimentația, igiena, specifice țării și/sau zonei geografice și să respecte reglementările legale în vigoare. d) să ia, potrivit cu împrejurările, toate măsurile rezonabile privind prevenirea producerii accidentelor, diminuarea posibilităţii producerii prejudiciilor și să se conformeze recomandărilor făcute Asigurător privind măsurile de prevenire a daunelor; e) să aibă asupra sa, pe tot parcursul călătoriei, atât Poliţa, condițiile de asigurare cât şi actele de identitate, în vederea identificării sale în cazul apariţiei evenimentului asigurat; f) să declare existența altor Polițe pentru aceleași riscuri la alte societăți de asigurare, atât la încheierea Poliței, cât și pe parcursul derulării acesteia. 8.2. În cazul producerii unui eveniment acoperit prin prezenta asigurarea medicală: a) să ia legătura cu centrala de asistenţă a Prestatorului de servicii înainte de a se adresa unui medic autorizat pentru a fi îndrumat către cea mai apropiată unitate medicală, unde i se va garanta preluarea cheltuielilor pentru evenimentul asigurat. În cazul în care Asiguratul este în imposibilitate obiectivă de a contacta Prestatorul de servicii, datorită unui eveniment asigurat grav, care a necesitat transportul de urgenţă al Asiguratului către cel mai apropiat centru medical adecvat situaţiei, Asiguratul va trebui să contacteze ulterior Prestatorul de servicii la numerele de telefon: +4021-201.90.44 sau +4031-730.99.44 şi fax: +4021-201.90.40 (disponibile permanent), pentru a da toate informaţiile cerute şi a solicita instrucţiuni. În acest caz, termenul în care Asiguratul trebuie să contacteze Prestatorul de servicii este de maxim 48 ore de la data producerii evenimentului asigurat. Limbile utilizabile pentru comunicarea cu centrala de asistenţă sunt: română, maghiară, germană, franceză şi engleză. b) să comunice Prestatorului de servicii, ori, după caz Asigurătorului, toate informaţiile pe care le cunoaşte privind producerea evenimentului asigurat şi să îi pună la dispoziţie orice document pe care îl deţine în legătură cu acesta; c) să respecte indicaţiile echipei medicale, precum şi recomandările Prestatorului de servicii sau ale Asigurătorului. d) să permită reprezentanţilor Asigurătorului / Prestatorului de servicii să facă investigaţii cu privire la circumstanţele producerii riscului asigurat, să înlesnească obţinerea tuturor informaţiilor necesare soluţionării cererii de despăgubire (exemple: dispensarea unităţilor sanitare / medicilor curanţi de Societate de asigurare – reasigurare 822-01-18.06/CG01 Rev.5 din 10.06.2019 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. Pagina 4 din 14 secretul profesional – autorizare pe care Asiguratul o dă prin acordul de încheiere a Poliţei, detaliile călătoriei efectuate – destinaţie, interval temporal) şi, dacă aceştia consideră necesar, să se supună unei examinări medicale suplimentare (pe cheltuiala Asigurătorului); e) să prezinte / furnizeze toate documentele şi informaţiile solicitate de Asigurător care certifică producerea riscului asigurat şi cele necesare evaluării, stabilirii şi plăţii indemnizaţiei: orice certificat / raport medical care să ateste diagnosticul şi tratamentul urmat sau invaliditatea permanentă, bilete de internare / externare din spital, reţete medicale prescrise, act constatator întocmit de instituţii abilitate să constate / investigheze producerea evenimentului (poliţie, pompieri etc.), documente justificative necesare decontării cheltuielilor acoperite efectuate, biletele de transport, documentul privind înregistrarea bagajelor la preluare, raportul scris al companiei de transport privind întârzierea bagajelor înregistrate, facturi / chitanţe, orice alte documente justificative pentru decontarea cheltuielilor acoperite prin Poliţă etc.; să facă dovada datei de începere şi finalizare a călătoriei; f) să raporteze autorităţilor competente pierderea sau prejudiciul suferit; g) să păstreze articolele avariate / distruse din componenţa bagajelor asigurate, în scopul evaluării corecte a daunei / resturilor valorificabile (în cazul în care în componența pachetului de acoperire intră și o asigurarea pentru bagaje); h) să ia, potrivit cu împrejurările, toate măsurile pentru limitarea prejudiciilor (exemple: în cazul întreruperii călătoriei, să utilizeze tichetul / biletul original de transport sau să solicite reconfirmarea acestuia; în cazul răspunderii civile, să nu facă nici o ofertă, promisiune, tranzacţie sau plată şi să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări făcute de Asigurător, inclusiv cu privire la angajarea unui apărător în toate fazele procesuale etc.). i) să ia toate măsurile şi să îndeplinească toate formalităţile pentru conservarea dreptului la regres al Asigurătorului faţă de terţii vinovaţi de producerea prejudiciului. 9. STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR / INDEMNIZAŢIILOR 9.1. Constatarea şi evaluarea prejudiciilor se fac de către Asigurător, direct sau prin împuterniciţi, împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii săi, terţul păgubit, inclusiv prin experţi, în baza documentelor şi informaţiilor furnizate de Asigurat. 9.2. Valoarea despăgubirii / indemnizaţiei cuvenite în conformitate cu prevederile fiecărui tip de acoperire nu va depăşi suma asigurată/limita de răspundere sau sublimitele aplicabile aferente acelei acoperiri şi nici cuantumul prejudiciului suferit. 9.3. După producerea sau apariţia unui eveniment asigurat, Asiguratul are obligaţia să înştiinţeze în scris Asigurătorul şi Prestatorul de servicii de asistenţă, cu ocazia avizării producerii sau apariţiei evenimentului asigurat, despre existenţa oricărei alte asigurări (contractată de către Asigurat sau în numele acestuia) în vigoare la data producerii sau apariţiei evenimentului asigurat, având obiectul asigurării, riscurile şi costurile/cheltuielile acoperite parţial sau în totalitate similare cu cele asigurate prin prezenta Poliţă. În situația în care există astfel de asigurări, Asigurătorul nu va plăti mai mult decât partea sa proporțională, în cazul asigurării de bunuri; în cazul celorlalte tipuri de asigurări, Polița validează și produce efecte doar pentru eventuala diferență de despăgubire rămasă neacoperita în baza celorlate asigurări. 9.4. Cererea de despăgubire și documentele atașate vor fi depuse de către Asigurat sau de către urmașii acestuia/persoanele în drept, în limba română, cu traduceri autorizate, costurile acestor traduceri fiind suportate de către Asigurat sau de către urmașii acestuia/persoanele în drept. 9.5. Toate actele solicitate de Asigurător se depun în original sau în copie legalizată. Regula este aceea că actele originale rămân la dosarul de daună al Societății, ele constituind acte de justificare a plăţilor efectuate. 9.6. Prin plata primei stabilită în Poliţă, Asiguratul este de acord ca, în cazul apariţiei unui eveniment asigurat, să permită medicului său de familie, precum şi oricărui medic curant, să dezvăluie Asigurătorului orice informaţii medicale ce sunt necesare pentru soluţionarea dosarului de daună. De asemenea, Societatea este îndreptățită să ceară, iar Asiguratul implicat într-un eveniment asigurat este dator să se prezinte spre a fi examinat şi de medici desemnaţi de Asigurător. În cazul în care starea sa nu-i permite deplasarea, Asiguratul se obligă să primească a fi examinat de aceşti medici. Cheltuielile legate de consultul efectuat în condiţiile prezentului paragraf sunt suportate de către Societate. Informaţiile obţinute de Asigurător conform prezentului paragraf vor fi utilizate exclusiv în scopul soluţionării dosarului de daună. 9.7. Dacă legea nu prevede altfel, despăgubirea / indemnizaţia va fi plătită Asiguratului / Beneficiarului (în cazul în care nu se aplică procedura decontării directe între Asigurător şi furnizor): - în lei la cursul de schimb B.N.R. de la data producerii evenimentului asigurat; - în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de către Asigurător a ultimului document necesar instrumentării daunei. 9.8. Asigurătorul este îndreptăţit: 9.8.1.să suspende instrumentarea dosarului de daună dacă a fost instituită o anchetă sau o procedură penală în legătură cu producerea evenimentului asigurat, până la finalizarea acesteia. 9.8.2.să efectueze investigaţii (inclusi cercetări, expertize) cu privire la producerea evenimentului asigurat, prin orice mijloace legale (direct sau prin experți) în scopul stabilirii realității cu privire la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat; Asigurătorul va notifica în scris Asiguratul/ Beneficiarul despre începerea acestor investigații/ cercetări în termen de 15 zile calendaristice de la data demarării acestora, urmând, de asemenea, să notifice Asiguratului/ Beneficiarului rezultatul acestora în termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea lor. 9.8.3.să nu acorde despăgubiri dacă: a) rezultatele obţinute în urma investigaţiilor şi/sau expertizelor efectuate nu sunt concludente, denotă aspecte frauduloase, contrazic declaraţiile referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat sau în legătură cu dauna etc.. b) Asiguratul sau Beneficiarul nu poate justifica dreptul său la plata despăgubirii; c) Asiguratul/Contractantul nu și-a îndeplinit obligațiile, integral sau parţial, decurgând din contractul de asigurare, corespunzător influenţei obligaţiilor neîndeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, majorării daunei, stabilirii despăgubirii. În cazul nerespectării de către Asigurat sau Contractant a obligației de comunicare a producerii evenimentului asigurat în termenul stabilit în contractul de asigurare, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat și întinderea daunei. d) Asiguratul, Contractantul sau Beneficiarul este de rea credinţă în sensul că în declaraţiile acestuia sau ale reprezentanţilor acestuia, care sunt făcute cu ocazia avizării daunei şi/sau în timpul instrumentării acesteia se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a Asigurătorului. 9.9. Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii dacă Asiguratul, urmașii acestuia/persoanele în drept nu se conformează instrucţiunilor primite de la Prestatorul de servicii. 9.10. Prin plata despăgubirii / indemnizaţiei se sting orice pretenţii ale Asiguratului / Beneficiarului faţă de Asigurător, în legătură cu evenimentul respectiv. 10. ÎNCETARE. REZILIERE. DENUNŢARE. NOTIFICĂRI. COMUNICĂRI 10.1. Încetarea Poliței: Polița încetează la expirarea perioadei asigurate sau, anterior acestei date, astfel: a) ca urmare a dispariției interesului asigurat, caz în care prima de asigurare aferentă contractului de asigurare este datorată de Asigurat / Contractant până la data intervenirii cauzei de încetare. b) prin acordul Asigurat/Asigurător sau Contractant/ Asigurător; prin epuizarea sumei asigurate; dacă s-a produs o daună totală, stabilită conform evaluării Asigurătorului; prin reziliere; prin denunțare unilaterală; prin nulitatea contractului de asigurare. 10.2. Rezilierea contractului de asigurare: În cazul în care: a) înainte de a începe răspunderea Asigurătorului, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a devenit fără obiect, precum și în cazul în care dupa începerea răspunderii Asigurătorului, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă; în acest caz, contractul de asigurare se reziliază de plin drept iar prima de asigurare plătită pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie Asiguratuui, dacă nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare. Societate de asigurare – reasigurare 822-01-18.06/CG01 Rev.5 din 10.06.2019 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. Pagina 5 din 14 b) Asiguratul este de rea-credinţă (excepţie în situaţia în care Poliţa este lovită de nulitate), fără niciun demers prealabil, fără restituirea primei de asigurare, contractul de asigurare se reziliază de plin drept, rezilierea devenind efectivă de la data primirii notificării de către Asigurat sau Contractant în acest sens. c) nu a putut fi stabilită reaua-credință cu privire la declaraţia inexactă sau reticenţa din partea Asiguratului/ Contractantului asigurării, Asigurătorul are dreptul, în funcție de momentul constatării culpei Asiguratului/ Contractantului privind declaraţia inexactă sau reticenţă, astfel: (i) înainte de producerea evenimentului asigurat: - de a menţine în vigoare Polița, cu modificarea termenilor şi condiţiilor acestuia (inclusiv majorarea corespunzătoare a primei de asigurare); - de a rezilia contractul de asigurare, la împlinirea unui termen de 5 zile calendaristice calculate de la notificarea primită de Asigurat sau Contractant în acest sens, restituindu-i acestuia din urmă partea din primele de asigurare plătite aferentă perioadei ulterioare rezilierii, exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza Poliţei. (ii) după producerea evenimentului asigurat: de a reduce despăgubirea cuvenită corespunzător raportului dintre prima stabilită și cea care ar fi trebuit plătită dacă Asigurătorul ar fi cunoscut exact împrejurările. 10.3. Denunţare unilaterală a) Contractantul / Asiguratul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanță, într-un termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului de asigurare, fără penalităţi şi fără a fi invocat un motiv. În această situație, Prima de asigurare achitată: (i) se restituie integral, în cazul în care nu a început perioada de asigurare pentru niciunul dintre riscurile incluse în Pachetul de acoperire. (ii) se restituie pro-rata în funcţie de numărul de zile cuprinse în asigurare (prima aferentă perioadei ulterioare datei încetării contractului prin denunțare), în cazul în care a început perioada de asigurare dar nu fost avizate daune în acest interval. (iii) nu se restituie în cazul în care a început perioada de asigurare dar au fost avizate daune în acest interval. b) Dreptul de denunțare unilaterală a contractului nu se aplică în cazul contractelor de asigurare pe termen scurt cu o durată de cel mult o luna calendaristică. c) Termenul de restituire a primei nedatorate în cazul contractelor denunțate în condițiile menționate mai sus este de 30 zile calendaristice de la data primirii de către Asigurător a notificării de denunțare. 10.4. Nulitatea Contractului de asigurare. În afară de cauzele generale de nulitate, contractul de asigurare este nul: a) în cazul în care la data încheierii contractului de asigurare interesul asigurat nu există, așa cum este definit conform prezntelor condiții de asigurare, contractul de asigurare încheiat este nul de drept, Asigurătorul având dreptul de a reţine prima de asigurare deja achitate în cazul în care Contractantul sau Asiguratul sunt de rea-credinţă. b) în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută cu rea-credinţă de către Asigurat ori Contractantul asigurării cu privire la împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către Asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori să nu îl dea în aceleaşi condiţii, chiar dacă declaraţia sau reticenţa nu a avut influenţă asupra producerii riscului asigurat. În acest caz, primele plătite rămân dobândite Asigurătorului, care, de asemenea, poate cere şi plata primelor cuvenite până la momentul la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate. 10.5. Încetarea Contractului de asigurare din orice motiv: a) în situaţia în care s-au plătit despăgubiri sau sunt avizate daune în baza contractului de asigurare încetat, prevederile acestuia se aplică pentru toate evenimentele asigurate survenite înainte de data încetării, până la lichidarea definitivă a acestora şi Asigurătorul nu restituie prime de asigurare. Asiguratul/ Contractantul datorează plata primei de asigurare pentru întreaga perioadă pentru care s-a încheiat Poliţa. b) în situaţia în care nu s-au plătit despăgubiri sau nu sunt avizate daune în baza contractului de asigurare încetat, Asigurătorul va restitui Asiguratului diferenţa dintre prima plătită de acesta şi prima datorată pentru perioada anterioară încetării, dacă nu se prevede altfel, în mod expres, în contractul de asigurare. Prima de asigurare datorată se calculează ”pro-rata temporis”, în funcţie de numărul de zile cuprinse în asigurare. În cazul în care plata primei de asigurare s-a efectuat în echivalentul în lei al unei valute, restituirea diferenţei de primă se face în lei, la cursul BNR din data încetării valabilităţii Poliţei. 10.6. Notificări/ Comunicări a) Orice notificare, comunicare în legătură cu prezentul contract de asigurare adresată de una dintre părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi comunicată în scris, prin unul din următoarele mijloace de comunicare: (i) pe cale poștală: scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa unităţii Asigurătorului cu care Asiguratul/ Contractantul a încheiat contractul de asigurare, respectiv, după caz, la adresa Sucursalei/ Agenţiei sau Centralei Asigurătorului, iar în cazul Asiguratului la adresa prevăzută în contractul de asigurare, sau, la ultima adresă comunicată de Asigurat/Contractant şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor. Dacă notificarea nu se poate transmite din cauză că Partea destinatară şi-a schimbat adresa fără să comunice acest lucru celeilalte Părţi, sau în cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv în cazul lipsei de la domiciliu/ reşedinţă/ sediu şi/sau al expirării termenului de păstrare a corespondenţei), notificarea respectivă se consideră primită la data la care se constată imposibilitatea transmiterii acesteia sau, după caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea. (ii) prin fax, astfel: Asiguratul/ Contractantul va transmite notificările la numărul de fax al unităţii Asigurătorului cu care Asiguratul/ Contractantul a încheiat contractul de asigurare, respectiv, după caz, Sucursala/ Agenţia sau Centrala, iar Asigurătorul va transmite notificarea la numărul de fax al Asiguratului/ Contractantului comunicat la momentul încheierii contractului de asigurare; notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată. (iii) prin înmânare directă: notificările sunt valabile dacă au fost depuse la registratura unităţii Asigurătorului cu care Asiguratul/Contractantul a încheiat contractul de asigurare, respectiv, după caz, Sucursala/Agenţia sau Centrala Asigurătorului, iar în cazul Asiguratului, la registratura acestuia, în cazul persoanelor juridice, sau prin semnătură de primire, în cazul persoanelor fizice. (iv) prin mijloace electronice (e-mail) la adresa comunicată de părţi la momentul încheierii contractului de asigurare. b) Notificările/ comunicările verbale nu se iau în considerare de către niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute mai sus. 11. SUBROGARE 11.1. În limitele despăgubirilor acordate, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale Beneficiarului contra celor răspunzători de producerea daunei asigurate ori de mărirea acesteia. 11.2. Asiguratul şi/sau Beneficiarul răspund de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut mai sus. 11.3. Dacă Asiguratul împiedică ori nu conservă dreptul de regres al Asigurătorului, sau dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, Asigurătorul are dreptul să nu acorde despăgubirea, până la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Dacă despăgubirea a fost deja acordată, Asiguratul/ Beneficiarul este obligat să înapoieze Asigurătorului, în 5 zile lucrătoare, valoarea acesteia. 12. LEGISLAȚIE 12.1. Contractul de asigurare este supus legislaţiei române de drept comun în vigoare, incluzând şi actele normative privind asigurările şi reasigurările. 12.2. Asiguratul declară că cele prevăzute în contractul de asigurare au fost negociate cu Asigurătorul, conform prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare. 12.3. Deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare se supun Codului Fiscal în vigoare, cu modificările și completările ulterioare. 12.4. Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate şi certificate prin mijloace electronice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare. Societate de asigurare – reasigurare 822-01-18.06/CG01 Rev.5 din 10.06.2019 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. Pagina 6 din 14 12.5. În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, Societatea contribuie la Fondul de garantare administrat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate în condiţiile legii, în cazul declarării falimentului Asigurătorului. 12.6. Societatea, în cadrul relației contractuale și în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 ”GDPR”) colectează și prelucrează date cu caracter personal ale asiguraţilor/contractanților sau beneficiarilor contractelor de asigurare, înscrise în acestea, în scopul prestării serviciilor de asigurare (ofertare și emitere contracte de asigurare, gestionare contracte de asigurare, alte scopuri strategice și operaționale, cum ar fi: achiziționarea de reasigurări și gestionarea afacerii noastre, solutionarea daunelor, recuperarea creanțelor) și al respectării obligațiilor legale (în scopul detectării și prevenirii potențialelor fraude și al combaterii spălării banilor sau finanţării terorismului; în scopul aplicării sancțiunilor internaționale etc.). Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal este legală și vă informăm că doar persoanele abilitate din cadrul sau contractate de Asigurător vor avea acces la datele cu caracter personal, în scopul atingerii acestor scopuri. Datele vor fi tratate într-o manieră confidențială, însă este posibil ca Asigurătorul să primească cereri de acces la date de la autoritățile competente, caz în care vom da curs acestora, strict conform legii. Datele personale pot fi transmise către colaboratori/ parteneri/ reasigurători ai Asigurătorului în vederea desfășurării activității de asigurare-reasigurare (furnizorii implicați în mod direct/ indirect în procesul de asigurare: reasigurători, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de instrumentare, administrare a daunelor; furnizori de servicii externalizate prestate în beneficiul Asigurătorului, call center; auditorilor externi; precum și de către intermediarii în asigurări implicați în administrarea contractului de asigurare). În scopurile enunțate mai sus, Asigurătorul poate avea un temei legal de a transmite date cu caracter personal către alte companii aflate în afara Spațiului Economic European. În aceste cazuri, dacă partenerii sau reasigurătorii sau alți destinatari ai datelor sunt în afara Spațiului Economic European, vom lua toate măsurile pentru asigurarea respectării stricte a art.45 alin.1, art.46 alin.1 și 2 sau, după caz, a art.49 alin.1 din Regulamentul UE 679/2016. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care nu se încheie contract de asigurare, respectiv, pe o perioadă de 10 ani după încetarea relației de asigurare. Perioada păstrării este în relație directă cu îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau pentru îndeplinirea unor obligații legale din domeniul asigurarilor sau a oricaror alte obligații legale (arhivare etc.). În cazul unor litigii, datele vor fi păstrate pentru perioada necesară finalizării litigiului. Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal: dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de a solicita restricționarea prelucrării, de a obiecta la prelucrare, de a nu fi supus unei decizii automate, dreptul la portabilitate (daca este posibil), pe care le puteți exercita adresându-vă societății noastre: prin e-mail: office@cityinsurance.ro; Ofițerul DPO poate fi contactat la adresa de email: dpo@cityinsurance.ro; prin poștă: Sediul central: București, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95, sector 1, CP 011424; depunere personală: oricare din sediile Asigurătorului din București sau din țară. Aveți de asemenea dreptul de a formula plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Date (sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro). Pentru mai multe informații, puteți accesa Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal publicată pe website-ul www.cityinsurance.ro 13. LITIGII 13.1. Orice eventual litigiu în legătură cu aplicarea Poliţei se rezolvă pe cale amiabila între Părţi sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanţele judecătoreşti competente din România. Asigurătorul este îndreptăţită să iniţieze, după plata despăgubirii şi în limita acesteia, acţiune de regres împotriva persoanelor vinovate de producerea sau mărirea pagubei. 14. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 14.1. Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. 14.2. Asigurătorul, Asiguratul și Contractantul nu răspund de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzator a oricărei obligații ce le revine dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră sau caz fortuit. 14.3. Partea care invoca forța majoră sau cazul fortuit este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea evenimentului care a generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor. În următoarele 15 (cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise către cealaltă parte documentele eliberate de organele competente care să ateste evenimentele care au determinat forța majoră sau caz fortuit. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a Poliței fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese, însa au obligația de a-și onora toate obligațiile scadente pâna la data producerii evenimentului. 15. DISPOZIȚII FINALE 15.1. Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind achitarea despăgubirii, se stinge în termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat. 15.2. Lipsa invocării unui drept sau beneficiu, recunoscut uneia dintre părţi prin prezentul contract de asigurare, nu reprezintă o renunţare la dreptul sau beneficiul respectiv. 15.3. Prin semnarea Poliţei părţile declară expres că au analizat şi cunosc limitările în timp şi de conţinut inserate în prezentele condiţii de asigurare şi le consideră rezonabile, utile şi necesare pentru buna desfăşurare a raportului juridic dintre ele. CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND ASIGURAREA MEDICALĂ PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE 2.1 OBIECTUL ASIGURĂRII; EVENIMENT ASIGURAT 2.1.1 Asigurătorul acoperă, în limita sumei asigurate menționată în contractul de asigurare, cheltuielile medicale de urgenţă precum şi alte cheltuieli de asistenţă ale Asiguratului ca urmare a apariției unei situații de urgență în conformitate cu prevederile prezentelor condiții. 2.1.2 Evenimentele asigurate sunt accidente/îmbolnăviri imprevizibile care nu intră sub incidența excluderilor din prezentele condiții, sunt constatate de către o autoritate medicală abilitată și presupun acordarea următoarelor servicii medicale de urgență: asistența medicală de urgență, transportul medical de urgență, repatrierea. 2.1.3 În funcție de tipul acoperirii, se consideră eveniment asigurat și serviciile medicale aferente măsurilor de urgenţă necesare pentru salvarea vieţii Asiguratului în cazul afecţiunilor ori stărilor patologice existente înainte ca Asiguratul să-şi înceapă călătoria. 2.2 CHELTUIELI ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ ACOPERITE 2.2.1 În cazul apariţiei unui eveniment asigurat, se acoperă: 2.2.1.1 Cheltuieli medicale/costuri în legătură cu: - servicii spitaliceşti (servicii/ tratamente medicale/ intervenţii chirurgicale acordate Asiguratului la recomandarea unui medic de specialitate, conform standardelor şi normelor medicale recunoscute, într-un spital - unitate sanitară, publică sau privată, autorizată legal să asigure servicii medicale de specialitate pentru afecţiunea / vătămarea care necesită internare); Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a acoperi costul tratamentului în condiţii de spitalizare numai până în momentul în care starea medicală a Asiguratului permite repatrierea; - servicii ambulatorii (servicii/ tratamente medicale acordate Asiguratului în cadrul unei unităţi sanitare acreditate care nu necesită spitalizare continuă sau orice alte facilităţi pentru îngrijire medicală, incluzând analize de laborator, radiografii/ proceduri medicale folosite pentru a diagnostica şi trata afecţiunile medicale); - medicamente şi materiale sanitare prescrise de medic; Societate de asigurare – reasigurare 822-01-18.06/CG01 Rev.5 din 10.06.2019 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. Pagina 7 din 14 - transport medical de urgență al Asiguratului; - tratamentul dentar, ca urmare a unui accident sau pentru îndepărtarea durerilor acute ce nu suportă amânarea intervenţiei (inclusiv o radiografie dentară); - achiziţionarea unei perechi de ochelari de vedere înlocuitori, prescrise de medic, dacă ochelarii au fost afectaţi ca urmare a unui accident în urma căruia au rezultat şi vătămări corporale care necesită îngrijiri medicale. În urma producerii unuia dintre riscurile asigurate şi din momentul declanşării procedurii de asistenţă, echipa medicală care va prelua cazul se informează asupra stării de sănătate a Asiguratului, se consultă, dacă este necesar, cu medicul de familie al Asiguratului, sprijină sau îl consiliază pe Asigurat cu privire la obţinerea documentaţiei necesare pentru deschiderea şi soluţionarea dosarului său de daună, stabileşte, după caz, asistenţa medicală de urgenţă care este necesară în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului. 2.2.1.2 Cheltuieli în legătură cu repatrierea Asiguratului. Repatrierea (transportul Asiguratului) poate fi: a) repatriere medicală: repatrierea la adresa de reședință sau domiciliul Asiguratului (numai pentru ţări din cadrul Uniunii Europene), dacă acesta se află în imposibilitatea de a se deplasa ca urmare a producerii unui risc asigurat, organizată de serviciul de asistență pus la dispoziție de Asigurător. Momentul repatrierii şi mijlocul de transport prin care se va efectua repatrierea va fi decis de către medicul curant, în acord cu echipa medicală, repatrierea urmând a se efectua imediat ce aceștia decid că pacientul poate călători. De asemenea, în cazul în care Asiguratul este spitalizat şi necesită intervenţie chirurgicală, iar aceasta poate fi amânată câteva zile, în măsura în care în perioada respectivă este posibilă repatrierea şi din punct de vedere organizatoric, atunci Asiguratul va fi transportat în vederea efectuării intervenţiei chirurgicale în ţara în care Asiguratul are domiciliul sau reşedinţa (numai pentru ţări din cadrul Uniunii Europene). Asigurătorul va suporta costurile medicale de urgenţă din străinătate, precum şi pe cele aferente repatrierii. Astfel, repatrierea Asiguratului se poate organiza: i. până la o unitate spitalicească de profil, corespunzătoare cazului medical survenit sau la o unitate spitalicească apropiată de reşedinţa sau domiciliul său, dacă este necesară continuarea tratamentului în ţara unde îşi are domiciliul/ reşedinţa sau costul tratamentului în respectiva ţară este mai redus; ii. la solicitarea expresă a Asiguratului, până la reşedinţa sau domiciliul său (numai pentru ţări din cadrul Uniunii Europene). b) repatriere în caz de deces: repatrierea corpului neînsufleţit al Asiguratului până la reşedinţa sau domiciliul acestuia (numai pentru ţări din cadrul Uniunii Europene) ca urmare a decesului survenit în urma producerii, în perioada de valabilitate a Poliței, a unui risc asigurat, repatriere organizată de serviciul de asistență pus la dispoziție de Asigurător sau de către familie, cu acordul scris al Asigurătorului. În cazul repatrierii organizate de familie, cheltuielile de repatriere se despăgubesc pe baza documentelor prezentate de familia Asiguratului. Asigurătorul sau serviciul de asistență al Asigurătorului stabilesc modalitatea și data de repatriere, precum și toate celelalte detalii necesare, în functie de reglementările sanitare în vigoare. Asigurătorul acoperă cheltuielile privind serviciile de asistență în caz de deces al Asiguratului, dacă decesul survine ca urmare a producerii unui eveniment asigurat (accident sau îmbolnăvire imprevizibilă). Dacă perioada necesară acordării serviciilor de asistenţă se prelungeşte după expirarea perioadei asigurate, Asiguratul va beneficia de asistenţă conform prezentelor condiţii, până la încheierea repatrierii acestuia, dar fără a depăși limita sumei asigurate. 2.2.1.3 Cheltuieli suplimentare efectuate în legătură cu alte servicii de asistenţă. În situaţia spitalizării Asiguratului pe o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice consecutive: i. cheltuieli privind contravalorea unui bilet de transport dus-întors (clasa economic) în legătură cu deplasarea unui membru al familiei Asiguratului, la cererea Asiguratului (însoțire Asigurat); ii. cheltuielile de transport pentru întoarcerea în România a copiilor minori care au călătorit împreună cu Asiguratul (escortă minori). 2.3 SUME ASIGURATE/CHELTUIELI ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ 2.3.1 Suma asigurată / sublimitele de despăgubire aplicabile sunt stabilite astfel: 2.3.1.1 Pentru persoanele cu vârsta până la 64 ani (inclusiv) și în funcție de aria de acoperire, sunt stabilite următoarele sume asigurate: ACOPERIRI SUMĂ ASIGURATĂ (EURO) Europa (inclusiv Turcia) International ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI ALTE CHELTUIELI MEDICALE 25.000 20.000 SUBLIMITE Cheltuieli cu intervenţii chirurgicale 8.000 7.000 Cheltuielile de spitalizare 6.000 3.500 Cheltuieli pentru transport sanitar de urgenţă 3.100 2.500 Cheltuieli farmaceutice 2.000 1.100 Condiții medicale pre-existente (măsuri de urgenţă pentru salvarea vieţii Asiguratului) 500 500 Tratament dentar (îndepărtare dureri acute ca urmare a unui accident) 300 300 Achiziționare ochelari înlocuitori (ca urmare a unui accident) 100 100 Cheltuieli însoțire Asigurat (pentru spitalizare pe o durată mai mare de 7 zile) 400 400 Cheltuielile de escortă pentru minorii care au călătorit împreună cu Asiguratul (pentru spitalizare pe o durată mai mare de 7 zile) 600 600 Cheltuieli repatriere medicală 4.000 4.000 Cheltuieli repatriere în caz de deces 4.000 4.000 2.3.1.2 Pentru persoanele cu vârsta de între 65 ani și 80 de ani (inclusiv), indiferent de aria de acoperire, sunt stabilite următoarele sume asigurate: ACOPERIRI SUMĂ ASIGURATĂ (EURO) ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI

Contact

Genovesse Travel

Str. Constantin Radulescu Motru Nr. 14 bl. 27 A ( spatiu comercial )
Bucuresti, Romania

021 330 02 82


Daniel : 0723 945 886
daniel@gtravel.ro


Laura : 0767 561 257
laura@gtravel.ro


Program :

Luni - Vineri : 10.00 - 17.00
Sambata / Duminica : Inchis
© 2006 - 2021 Genovesse Travel ®

Genovesse Travel

Str. Constantin Radulescu Motru Nr. 14 bl. 27 A
Bucuresti, Romania
021 330 0282
office@gtravel.ro

© 2006 - 2021 SC Genovesse Activ Srl - Toate Drepturile rezervate ®
Inregistrare ca operator de date cu, caracter personal nr. 21299
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termeni si Conditii de utilizare.
Politica De Confidentialitate